Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl), 18. utg.

210,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 101067


Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Loven er ajourført med endringer ved lov 26 mai 2020 nr. 50. Antall sider: 92