Grad av utnytting, 4. utgave

Grad av utnytting, 4. utgave
150,00NOK u/mva

Antall


Produktnr. 100911


Veiledningen «Grad av utnytting» er nå oppdatert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet. Veiledningen er à jour med gjeldende regelverk, og i tillegg foretatt enkelte presiseringer ved tolkning av regelverket, blant annet presiseringer av fastsetting av gesims- og mønehøyder. Det er også gitt presiseringer om avrundingsregler, og forholdet mellom regelverket og eldre reguleringsplaner er også oppdatert. Revisjonen av veiledningen er samordnet med pbl08, TEK10 og NS 3940:2012 Areal- og volumberegning av bygninger. Publikasjonen er på 60 sider